Guidelines

U Zakonu o diskriminaciji osoba sa invaliditetom?

U Zakonu o diskriminaciji osoba sa invaliditetom?

Član 1. U Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 33/06), u članu 34. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

Donošenje Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom?

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10.

Šta je obaveza poslodavca za zapošljavanje invalida?

Obaveza zapošljavanja, u smislu ovog zakona, jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom. postojeća preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida nastavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su upisani u registar.